I. Обхват на приложението

 1. Настоящите Общи условия („ОУ“) на „ДиджиБърн“ АД, ЕИК 206260843, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ № 47 (оттук нататък също „DigiBurn“ или „ние“) уреждат използването на DigiBurn-App (оттук нататък и „Приложението“) и договорните отношения между DigiBurn и Вас (по-нататък също „потребител“ или „Вие“). Моля, обърнете внимание, че някои услуги, предлагани от нас, могат да бъдат предмет на други условия. Ние Ви посочваме такива допълнителни договорни условия изрично във всеки отделен случай. В случай на несъответствие, разпоредбите на такива специални договорни условия имат предимство пред настоящите ОУ, освен ако изрично не е предвидено друго. Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да се възползвате от нашето приложение. Достъпът до приложението зависи от приемането на тези условия.
 2. Приложимостта на общите условия по отношение на потребителите или спрямо други договорни партньори е изключителна. Отклоняващите се, противоречиви или допълнителни условия, приложими за потребителя или за други договорни партньори, ще станат част от договора само ако и доколкото изрично сме се съгласили с тяхната валидност.
 3. В допълнение на настоящите общи условия се прилагат и разпоредбите на съответните общи условия и условия за ползване, приложими за App Store (Apple App Store, Google Play Store и др.) („App Store”), за които потребителят е дал съгласието си на доставчика на App Store.
 4. DigiBurn предоставя своите услуги (наричани по-долу „Услуги/те“) съгласно тези общи условия само на потребители физически лица, които са потребители по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
 5. Обръщаме внимание, че услугите, предлагани чрез приложението, не могат да заменят диагнозата или медицинското или психотерапевтичното лечение. Ако имате суицидни помисли или се нуждаете от медицинска помощ по други причини, моля, консултирайте се с местен лекар или терапевт или при спешни случаи – потърсете спешна медицинска помощ.
 6. Мобилното приложение е регистрирано като активно медицинско изделие от рисков клас I „DigiBurn“ (регистрационен номер ………………..) съгласно Директива 93/42 / ЕИО на Съвета IX.3 Правило 12

II. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу понятия ще се употребяват със следното значение:

 1. Договор от разстояние – всеки договор по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителя, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
 2. Търговец – при всяка употреба на понятието „търговец”в настоящите Общи условия се има предвид „DigiBurn”.
 3. Потребител – по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което ползва услугата, уредена с настоящите Общи условия, която не е предназначена за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което, като страна по договора по тези Общи условия, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 4. Ментални състояния на прегаряне – състояния на физическо, емоционално и умствено изтощение у професионалисти, работещи в социалната сфера. Възникването на синдрома „Прегаряне“ (Burnout) е обусловено от същността на работата, той е професионален феномен; не е стрес сам по себе си, а резултат на хроничен стрес, породен от отношението „помагащ – зависим”.
 5. Лични данни – представляват всички данни, определени като такива от Закона за Защита на Лични Данни в Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г., включително и данните за човешкия геном.

III. Предмент на договора и обхват на услугите

 1. DigiBurn е приложение, предназначено да позволи на потребителите да следят емоционалното си благополучие. Информацията, получена в приложението, може да представлява основа за подготовката и подкрепата на необходимата диагностика и терапии от лекар или терапевт. Моля, обърнете внимание: Приложението не може да замени диагнозата на лекар или психотерапевт, то може само да подготви и подкрепи пътя към психиатрично или психотерапевтично лечение. Приложението предлага както безплатни, така и платени услуги.
 2. Безплатни услуги – Използването на приложението в основната версия е безплатно („безплатна част от приложението“). Безплатната част на приложението Ви помага да разберете дали сте засегнати от депресия. За тази цел ще отговаряте на въпроси за Вашето психическо и физическо благосъстояние три пъти на ден по време на 14-дневен скрининг. Времето, необходимо за отговор на въпросите, може да варира индивидуално и е приблизително две минути на ден. След 14-дневния скрининг приложението Ви дава приблизителна оценка дали и под каква форма може да страдате от депресия. Единственото условие е да сте дали определен минимум брой отговарящи на действителността отговори. Ако броят на Вашите отговори е под тази граница, ще получите известие по време на анкетата и след това можете да започнете анкетата отново по всяко време.
 3. Платени предложения – Можете, също така, да получавате платени услуги и абонаменти в приложението и да получавате допълнителни услуги. Това Ви дава достъп до персонализирани упражнения и курсове, базирани на принципите на когнитивно-поведенческата терапия. Моля, вижте раздел „Цени на услугите“ за повече информация.
 4. DigiBurn си запазва правото да променя, разширява или спира определени услуги. Това няма да се отрази на услугите, които вече сте поръчали. Наличното описание на услугата, достъпно в приложението при регистрация или резервиране на услуга, която се заплаща, е определящо за всеки отделен случай. Поръчката, която сте въвели при нас, представлява, също така, легитимно основание за събиране и обработка на лични данни. Доколкото изискваме Вашето съгласие за събирането на Вашите здравни данни, ние ще го получим отделно в съответствие със законовите изисквания. Можете да намерите повече информация за това в нашата политика за поверителност.

IV. Регистрация, сключване на договор

 1. Ние предлагаме нашите услуги на всички физически лица с пълна дееспособност, т.е. които имат навършени 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение.. Съгласявайки се с тези ОУ, Вие потвърждавате, че действате или като пълнолетни лица без ограничения в дееспособността.
 2. Договорите, които сключвате, са изключително между Вас и DigiBurn. Резервирането на платени услуги става само с изричното потвърждение на направена от Вас поръчка. В това отношение нашите предложения в приложението представляват само оферта за извършване на поръчки, които изискват последващо приемане от DigiBurn.
 3. Използването на приложението обаче изисква да се съгласите с тези условия за цялото ползване на нашите услуги.
 4. За да използвате както безплатните, така и платените части на приложението, НЕ е необходимо да се регистрирате с Вашите имена или друга лична информация (като постоянен/настоящ адрес). За да може обаче приложението да предоставя изброените услуги, ние използваме псевдонимизиран идентификатор („ПИ“). ПИ не ни позволява да Ви идентифицираме лично. По желание има възможност да създадете специален акаунт, който изисква предоставяне на допълнителни лични данни (вижте нашата политика за поверителност).
 5. Псевдонимизираният идентификатор се използва и за обработка на плащания чрез Apple Store и Google Play Store, без DigiBurn да получава каквито и да е лични данни от Вас, напр. Вашето име. Независимо от това, строго поверителното боравене с всички Ваши данни е много важно за нас. Ето защо ние третираме всички данни съгласно същите правила, които се прилагат за личните данни. За повече информация, моля, вижте нашата политика за поверителност.
 6. След като се съгласите с настоящите ОУ и направите Вашата регистрация, попълвате онлайн въпросник за диагностициране на психични състояния на прегаряне и активна превенция, който е наличен на уебсайта на DigiBurn ……………………….., както и в Приложението. След попълване на въпросника от всеки потребител, ние изпращаме доклад за дадените отговори и препоръки за подобрение. Потребителят периодично попълва отново същия или подобен въпросник за проследяване промените в състоянието му.
 7. С оглед на точното диагностициране на менталните състояния на прегаряне и активната им последваща превенция, въпросниците по предходната точка могат да включват следната информация за личността на потребителя:
  1. Лични: име/псевдоним (за потребителите, които не желаят да бъдат идентифицирани, препоръчваме употребата на псевдонимизиран идентификатор); и-мейл адрес (задължителен с оглед последваща комуникация и отчитане на резултатите от попълнените тестове); възраст; семейно положение; наличие и брой деца; възраст на децата; ментални болести в семейството; др.;
  2. Поведенчески: читателски навици; спане; хранене; консумация на алкохол; пушене; спорт; др.;
  3. Професионални: индустрия; позиция; наличие на подчинени; удовлетвореност; асоциативни мисли; др;
  4. Психологични/ментални: асоциативно мислене; удовлетвореност.

V. Право на отказ

1. Като потребител имате законово право на отказ при условията на настоящата разпоредба.

2. Право на отказ и инструкции за отказа
Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, считано от датата на сключване на договора, без да посочвате мотиви.
Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата на сключване на договора. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни го предоставите на следния адрес:

„ДиджиБърн“ АД, ЕИК 206260843
Ул. „Бачо Киро“ № 47,
1202 гр. София, България
Телефон: …………………, и-мейл: ……………………..

чрез ясно изявление (напр. писмо или имейл) за Вашето решение да се откажете от този договор. Mожете да използвате приложения формуляр за отказ, но това не е задължително. За да се съобразите със срока за отказ, достатъчно е да изпратите известието за упражняване на правото на отказ преди изтичането на четиринадесет дневния срок за отказ.

3. Последици от отказа
Ако се отказвате от настоящото споразумение, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от това, че сте избрали различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), веднага и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който получим известие за отказа Ви от настоящото споразумение. За това възстановяване ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте уговорили друго; в никакъв случай няма да Ви бъдат начислени такси за това възстановяване.

Ако сте поискали услугите да започнат по време на периода на анулиране, ще ни платите сума, съответстваща на стойността на вече предоставените Ви от нас услуги, докато ни информирате за упражняването на правото на отказ по отношение на този договор в сравнение към общия обхват на услугите, предвидени в договора.
Потребителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки при прекратяване на договора по реда на този Раздел.

4. Примерен формуляр за отказ
Ако искате да упражните правото си на отказ от договора, моля попълнете този формуляр и ни го изпратете:

1. До „ДиджиБърн“ АД, ЕИК 206260843, гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ № 47, e-mail: …….
2. Аз / ние (*) с това отменям сключения от мен / нас (*) договор за предоставянето на следната услуга (*)
3. Поръчано на (*) / получено на (*)
4. Име на потребителя (потребителите)
5. Адрес на потребителя (потребителите)
6. Подпис на потребителя (потребителите) (само ако са съобщени на хартия)
7. дата
______________________
(*) Изтрийте според случая.

VI. Цени / заплащане на услугите

1. Основните услуги на DigiBurn обикновено са безплатни за Вас. Трябва да извършите плащане само в случай, че искате да ползвате платената част на Приложението.Приложимите цени и условия могат да бъдат намерени в текущия преглед на цените в Приложението и винаги се показват преди да заплатите избраната от Вас услуга.

2. Плащането се извършва чрез възможностите за плащане в съответните App stores. Разходите за резервирани платени услуги трябва да бъдат платени предварително и се дължат веднага след като DigiBurn приеме поръчката. Разходите се заплащат само в рамките на опцията за плащане на съответния App store. Ако сте избрали абонаментен план в платената част на Приложението, сумата ще бъде дебитирана периодично предварително. Ако сте избрали достъп за цял живот, ще бъдете таксувани предварително и ще имате достъп до офертите на Приложението за неограничен период от време.

3. Във връзка със заплащането на нашите платени услуги с приемането на настоящите ОУ се съгласявате предоставената от Вас банкова и/или друга финансова информация да бъде използвана за автоматичното заплащане на предоставените от нас платени услуги. Освен това, Вие се съгласявате автоматично да бъдат изтеглени необходимите суми за заплащане на предоставяните от нас Услуги от посочените банкови и/или финансови данни.
4. DigiBurn не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN

VII. Права и задължения на потребителя

1. Вие носите отговорност за поддържането на хардуера и достъпа до Интернет, необходими за използването на нашите услуги.

2. Забранено е да предприемате каквито и да било незаконни действия и / или да нарушавате приложимите закони, докато използвате Услугата, по-специално:
а) съхранявате, качвате и / или предавате съдържание, което представлява:
• тормоз, обида, вредно за непълнолетни или незаконно по друг начин;
• нарушение на правата на трети страни, по-специално авторски права, лични права или други права на собственост;
• манипулирано съдържание;
• са поверителни, напр. чуждите бизнес тайни.
б) използвате „изстъргване“ (“scraping“) или подобни техники за компилиране, използване, повторно публикуване или неправомерно използване на съдържание по какъвто и да е друг начин;
в) използватe техники или други автоматизирани услуги, предназначени за невярно представяне на активността на потребителя, като например използване на ботове, ботнети, скриптове, приложения, плъгини, разширения или други автоматизирани средства за регистриране на акаунти, възпроизвеждане на съдържание, изпращане на съобщения, публикуване на коментари или действия по друг начин;
г) събирате, съхранявате и/или предавате лични данни за други потребители, ако засегнатите не са съгласни.

3. Достъпът до услугите на DigiBurn може да се осъществи само чрез Приложението, предоставено от DigiBurn. Не можете да експлоатирате или шпионирате базата данни на DigiBurn, използвайки друг софтуер.

VIII. Права на интелектуална собственост и Вашите права за ползване

1. Нашето Приложение и всички свързани с него софтуер, бази данни, графики, потребителски интерфейси, дизайни и друго съдържание, обозначения, имена и търговски марки са защитени с авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост. DigiBurn е единственият собственик и бенефициент на всички права на интелектуална собственост върху обекти, налични или достъпни в Приложението.

2. DigiBurn Ви предоставя неизключително и непрехвърлимо право да използвате Приложението и предлаганите в него Услуги в съответствие с условията и другите приложими разпоредби. Правото на използване изтича в края на срока на договора и може да бъде ограничено или оттеглено от DigiBurn (във връзка с безплатната част на Приложението) по всяко време.

3. Потребителят няма право
а) да предоставя Приложението или достъпа си до него на трети страни, по-специално да наема, отпуска, възпроизвежда, препродава или разпространява по друг начин;
б) да използва Приложението или услугите за разработване на други услуги;
в) да модифицира, превежда, дублира, декомпилира, изследва изходния код на Приложението, освен в случаите, разрешени от закона;
г) да премахва, скрива или модифицира каквито и да било правни съобщения, по-специално такива свързани с правата на интелектуална собственост.

IX. Хостинг и връзки

1. Допустимо е да използвате нашите Услуги в съответствие с настоящите ОУ и да ни предоставяте съответна информация за себе си и вашето здраве, както и снимки, направени от Вас, текстове за Вашето лично състояние и др. информация (наричани по-долу общо „съдържание“). DigiBurn не преглежда, не одобрява и не претендира за собственост върху такова съдържание. Вие ни упълномощавате да съхраняваме и хостваме съдържанието вместо Вас.

2. Ние използваме Вашето съдържание в съответствие с договора в рамките на нашите услуги. С изпращането и/или качването на Вашето съдържание, Вие ни предоставяте неизключителното, неограничено по местоположение и време, но отменяемо право да използваме съдържанието в нашето Приложение и нашите Услуги в съответствие с договора, т.е. по-специално да го запазим, ако е необходима последваща техническа обработка. Освен това имаме право да анализираме и/или статистически да оценим съдържанието в анонимна форма с цел подобряване на използването на Приложението.

3. Вие ни гарантирате, че притежавате право на собственост или предоставено право на ползване/лицензия за всички права върху съдържанието и че съдържанието и използването му във връзка с нашите Услуги не нарушава тези ОУ и приложимите законови разпоредби и не нарушава никакви права на интелектуална собственост или други права на трети страни. В случай че други лица са разпознаваеми на снимки до Вас, Вие гарантирате и носите отговорност за получаването на необходимото съгласие от тези лица за използването на техни изображения в нашите услуги.

4. В случаите, в които нашите Услуги включват съдържание на трети страни и връзки към онлайн съдържание на трети страни, само съответните доставчици носят отговорност за тях. Ние не можем да влияем върху това съдържание, не го третираме като свое собствено и се разграничаваме от подобно съдържание на трети страни.

5. Дори ако DigiBurn няма законово задължение да проверява съдържанието на потребителите, ние си запазваме правото да блокираме или изтриваме съдържание, което противоречи на законовите разпоредби или тези ОУ. По-нататъшните права остават незасегнати.

X. Поверителност и защита на личните данни

1. Всяко събиране и обработка на лични данни се извършва при стриктно спазване на приложимите законови разпоредби. За повече информация, моля, вижте нашата политика за поверителност. Събирането и използването на Вашите лични данни се основава на договора, сключен между Вас и нас и, ако е необходимо, на съгласието, получено от Вас.

2. DigiBurn се ангажира да третира цялата информация, с която разполага във връзка с използването на Приложението, като строго поверителна.

XI. Гаранция и наличност

1. Приложението се предоставя с годишна наличност от 95,00%. Изключени от горната наличност са:
а) следните времеви периоди за поддръжка:
аа) Периоди за ежедневна поддръжка (особено за актуализации и функционални подобрения) от 02:00 до 06:00 часа сутринта (UTC) и
bb) обявени периоди за поддръжка, които се обявяват с време за изпълнение от поне 2 работни дни, не продължават по-дълго от два часа всеки и не надвишават 6 часа на месец;
б) периоди на недостъпност поради обстоятелства извън контрола на DigiBurn, включително непреодолима сила; и
в) периоди на недостъпност, причинени от Потребителя.

2. DigiBurn може също да се наложи да ограничи достъпа, ако сигурността на работата на мрежата, поддържането на целостта на мрежата, по-специално, избягването на сериозни смущения в мрежата, софтуера или съхранените данни изискват това; тези периоди също се изключват при изчисляването на наличността по предходната точка.

3. Приложението може да не е достъпно по целия свят. Наличността може да бъде ограничена поради законови изисквания в определени държави.

4. Предлагаме поддръжка по имейл (………………………………), която е достъпна от понеделник до петък от 10:00 – 18:00 (UTC). Опитваме се да отговорим възможно най-скоро, но не можем да гарантираме определено време за реакция.

5. Отговорността на DigiBurn съгласно раздел XII остава незасегната.

XII. Отговорност

1. В случай на умисъл и груба небрежност на DigiBurn, законен представител или пълномощник на DigiBurn, DigiBurn носи отговорност съгласно законовите разпоредби. Същото важи и в случай на накърняване на живота, тялото и здравето, в случай че DigiBurn дава гаранция или носи отговорност съгласно приложимото законодателство.

2. В случай на материални и финансови щети, причинени от лека небрежност от DigiBurn, законен представител или пълномощник на DigiBurn, DigiBurn носи отговорност само в случай на нарушение на основно договорно задължение, но размерът е ограничен до предвидимата и типична вреда за договора към момента на сключване на договора. Основни договорни задължения са тези, които са необходими за правилното изпълнение на договор и чието спазване страните по договора могат обичайно да очакват.

3. Предвид факта, че DigiBurn предоставя услуги безплатно, DigiBurn носи отговорност в допълнение към своята отговорност в съответствие с горния раздел само в случай на вреди, причинени от груба небрежност или умишлено.

4. Горните изключения и ограничения на отговорността се прилагат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, персонала, представителите и агентите на DigiBurn, по-специално в полза на акционерите, персонала, представителите, органите и техните членове по отношение на тяхната лична отговорност.

XIII. Продължителност и прекратяване

1. Договорът между DigiBurn и потребителя има неограничен срок. Временните оферти (напр. Месечна карта) автоматично изтичат в края на посочения период. Абонаментите (напр. месечни или годишни абонаменти) се подновяват автоматично след изтичане за първоначалния период, ако не бъдат отменени най-късно 24 часа преди изтичането.

2. Потребителят може да отмени получаването на безплатни оферти от DigiBurn по всяко време. Потребителят може да отмени платени абонаменти с срок на предизвестието от 24 часа преди желания от него момент на прекратяване на сключения абонамент. Потребителят може да отмени абонамента в настройките на смартфона или през профила си в платформата на уебсайта . Описание за устройства на Apple можете да намерите под следната връзка ………………………………………….. Описание за устройства с Android можете да намерите под следната връзка ……………………………………

3. Правото на преждевременно извънредно прекратяване и на двете страни остава незасегнато. По-специално, ние си запазваме правото да блокираме временно достъпа в случай на съмнение за злоупотреба или нарушение на договора и да прекратим договора (ако е възможно и разумно след предварително предупреждение) в случай на обосновано подозрение за извършено нарушение на настоящите ОУ и/или на действащото законодателство.

XIV. Промени в услугите и общите условия

1. Промени в услугите: Запазваме си правото да променяме, ограничаваме и прекратяваме предлаганите от нас Услуги по всяко време, освен ако това не води до необосновано накърняване на правата на потребителя. Също така, си запазваме правото да адаптираме или променяме Услугите, ако:
а) промените или корекциите са само в интерес на Потребителите; или
б) измененията или корекциите са необходими, за да се приведе в съответствие с приложимото законодателство, по-специално ако приложимата правна рамка се промени или за да се съобрази със съдебно решение ; или
в) ако промените или адаптациите нямат значително влияние върху функциите на Услугите или са от чисто технически или организационен характер.

2. Промени в Общите условия: Ние си запазваме правото да променяме нашите условия по всяко време, освен ако това противоречи на интересите на Потребителя. В случай на промяна на настоящите ОУ, ние своевременно ще Ви информираме за промените. Ако не възразите в срок от 6 седмици и отворите приложението отново, изменените ОУ ще се считат за мълчаливо приети с действие за в бъдеще и ще станат неразделна част от договора в момента на влизането му в сила. За всеки отделен случай ще насочваме изрично Вашето внимание към последиците от мълчанието и значението на шестседмичния срок за запознаване и отказ от променените ОУ.

3. Също така, си запазваме правото да адаптираме или изменим ОУ, в случаите, в които:
а) промените или корекциите са само в интерес на регистрираните Потребители, или
б) промените или корекциите са необходими, за да ги приведат в съответствие с приложимото законодателство, конкретно в случай, че текущата правна регламентация се промени, или за да се съобразят със съдебно решение или административно решение,
в) ако промените или адаптациите нямат значително влияние върху функциите на услугите или са от чисто технически или организационен характер, или
г) DigiBurn добавя допълнителни, изцяло нови услуги или постижения, които изискват описание в ОУ, освен ако това не би било неблагоприятно за текущото използване.

XV. Други разпоредби

 1. Този договор се подчинява изключително на законодателството на Република България и на приложимите разпоредби на международното частно право.
 2. Ако отделните разпоредби на настоящите ОУ са или станат невалидни изцяло или частично, останалите разпоредби на тези ОУ остават в сила. В случай на такава недействителност, недействителната разпоредба се заменя със законовата разпоредба.
 3. Информация относно разрешаването на спорове:
  За неуредените в настоящите ОУ случаи, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. В случай на възникнал спор, страните се задължават, след изчерпване на всички извънсъдебни способи за разрешаване на спора, да се обърнат към компетентния съд в Република България.
Меню